KP PSP w BĘDZINIE

Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza

 

Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej

bryg. mgr inż. Marek Sadowski

telefon: (32) 294 – 45 – 76

fax: (32) 294 – 45 – 46

email: komenda@bedzin.kppsp.gov.pl

 

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

 

Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej

mł.bryg. inż. Krzysztof Rok

telefon: (32) 294 – 45 – 71

fax: (32) 762 – 21 – 57

email: komenda@bedzin.kppsp.gov.pl

 

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

 

Zadania Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej:

 • organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń,
 • dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych,
 • wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby,
 • wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach obwodów operacyjnych,
 • przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym,
 • współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania w zakresie likwidacji zdarzeń,
 • rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach,
 • realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w JRG,
 • prowadzenie doskonalenia zawodowego,
 • udział w aktualizacji:
  • stanu gotowości operacyjnej,
  • procedur ratowniczych,
  • dokumentacji operacyjnej.
 • udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych,
 • utrzymywanie należytej gotowości do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych, w tym zapewnienia obsad Posterunku Zamiejscowego w Siewierzu,
 • organizowanie toku służby w jednostce macierzystej oraz Posterunku Zamiejscowym w Siewierzu zgodnie z opracowanym regulaminem wewnętrznym,
 • wnioskowanie w sprawach doboru osób na poszczególne stanowiska służbowe oraz w innych sprawach kadrowych dotyczących strażaków pełniących służbę w JRG,
 • współdziałanie w przygotowywaniu planów operacyjnych,
 • wstępne ustalanie okoliczności powstania oraz rozprzestrzeniania się pożarów oraz innych miejscowych zagrożeń.  

Zadania Dowódcy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej:

 • utrzymanie jednostki w należytej gotowości do działań ratowniczo-gaśniczych,
 • dysponowanie siłami i środkami JRG, dowodzenie nimi, organizowanie działań ratowniczych, kierowanie nimi oraz analizowanie tych działań,
 • organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego oraz wychowania fizycznego i sportu załogi JRG,
 • współdziałanie w opracowywaniu planów operacyjnych,
 • zapewnienie właściwej dyscypliny wewnętrznej i regulaminowego toku służby,
 • wnioskowanie w sprawach doboru osób na poszczególne stanowiska służbowe w JRG oraz w innych sprawach kadrowych,
 • zapewnienie właściwego stanu technicznego sprzętu, wyposażenia obiektów i urządzeń JRG oraz nadzór nad ich właściwym użytkowaniem i konserwacją,
 • tworzenie warunków do osiągnięcia wysokiego poziomu wiedzy i umiejętności zawodowych oraz sprawności fizycznej funkcjonariuszy JRG,
 • prowadzenie czynności kontrolno-rozpoznawczych zagrożeń, w tym również innych niż pożarowe, w szczególności dotyczących:
  • zapewnienia osobom przebywającym w budynkach, obiektach lub na terenach bezpieczeństwa i warunków szybkiej ewakuacji w wypadku wystąpienia zagrożenia,
  • przygotowania budynków, obiektów i terenów do prowadzenia działań ratowniczych.
 • wstępne ustalanie przyczyn oraz okoliczności powstania oraz rozprzestrzeniania się pożarów oraz innych miejscowych zagrożeń,
 • współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania,
 • prowadzenie rozpoznania w zakresie niezbędnym do podjęcia działań ratowniczych na obszarze powiatu,
 • wykonywanie innych czynności związanych z operacyjnym przygotowaniem terenu, obiektów i urządzeń do działań ratowniczo-gaśniczych z własnej inicjatywy jak również na zlecenie właściwych organów,
 • wykonywanie przekazanych zakresem czynności zadań z obszaru działania wydziału operacyjno-szkoleniowego w tym stanowiska kierowania komendanta powiatowego.

Zadania Zastępcy Dowódcy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej:

 • zapewnienie prawidłowego funkcjonowania, wyposażenia, gotowości operacyjno bojowej i wyszkolenia załogi JRG,
 • prowadzenie analiz i sporządzanie wniosków z akcji ratowniczo-gaśniczych i innych zagrożeń, w tym nadzór i bieżąca kontrola dokumentacji operacyjnej JRG,
 • współudział w ustalaniu przyczyn oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożarów oraz miejscowych zagrożeń,
 • podejmowanie działań wynikających w ramach zastępstwa wzajemnego, podejmowanie w szczególnych przypadkach rozstrzygnięć będących w gestii dowódcy JRG – drogą osobnego polecenia,
 • wykonywanie przekazanych zakresem czynności zadań z obszaru działania wydziału operacyjno-szkoleniowego w tym powiatowego stanowiska kierowania.