KP PSP w BĘDZINIE

Sekcja Organizacyjno - Kadrowa

 

Starszy Inspektor

Urszula Pawęzowska

telefon: (32) 294 – 45 – 55

fax: (32) 294 – 45 – 46

email: komenda@bedzin.kppsp.gov.pl

 

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

 

Starszy Inspektor ds. Organizacyjnych

mgr Monika Gwóźdź

telefon: (32) 267 – 56 – 83
             (32) 294 – 45 – 50

fax: (032) 762 - 21 - 57

email: komenda@bedzin.kppsp.gov.pl

 

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30

 

Zadania Sekcji Organizacyjno - Kadrowej:

W zakresie zadań kadrowych:

 • realizowanie założeń polityki kadrowo - płacowej komendanta i kontrolowanie gospodarowania kadrami;
 • prowadzenie spraw osobowych pracowników oraz emerytów i rencistów komendy;
 • przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi w komendzie, w tym dowódców JRG;
 • sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno - rentowej pracowników komendy;
 • realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej pracowników komendy;
 • analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji pracowników oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego;
 • prowadzenie dokumentacji związanej z dodatkowym zatrudnieniem pracowników;
 • weryfikacja uprawnień do kierowania pojazdami i wydawanie zaświadczeń uprawniających do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych;
 • ewidencjonowanie czasu służby i pracy systemu codziennego oraz nieobecności i innych zwolnień, a także prowadzenie niezbędnej w tym zakresie dokumentacji oraz realizowanie sprawozdawczości;
 • kontrolowanie przestrzegania prawa pracy i przepisów określających zasady pełnienia służby, pełnienie nadzoru w tym zakresie.

W zakresie zadań organizacyjnych:

 • realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy;
 • organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta;
 • udział w opracowywaniu zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji, i wytycznych komendanta, ewidencjonowanie i prowadzenie ich zbiorczych rejestrów oraz prowadzenie rejestru upoważnień;
 • udział w opracowywaniu regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w komendzie;
 • prowadzenie spraw z zakresu obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w komendzie;
 • organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;
 • przygotowywanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy;
 • opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrzorganizacyjnych komendy oraz analizowanie stanu przyznanych etatów;
 • organizowanie systemu i koordynacja kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy i JRG;
 • realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla komendy;
 • prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta;
 • koordynowanie zadaniami dotyczącymi obiegu dokumentów w komendzie oraz ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie;
 • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji z zakresu kontroli zarządczej w komendzie.

W zakresie zadań archiwizacyjnych:

 • organizowanie procesu gromadzenia zasobu archiwalnego;
 • prowadzenie archiwum komendy i spraw związanych z archiwizacją dokumentów tj.: przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania i brakowania dokumentów;
 • współdziałanie z komórkami organizacyjnymi w zakresie przyjmowania akt do archiwum oraz ich brakowania;
 • udostępnianie akt oraz udzielanie informacji na podstawie posiadanych akt.