Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

KP PSP BĘDZIN


SKARGI I WNIOSKI

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej  w Będzinie lub upoważniony Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu
(poniedziałek w godz. 16.00 - 18.00), po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem Komendanta Powiatowego PSP  tel. (32) 267–56–83

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie, przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków zajmuje się Sekcja Organizacyjno-Kadrowa,  codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.30,
Telefon kontaktowy (32) 294-45-55

Skargi i wnioski można składać:

 • Listownie -  na adres:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie

ul. Modrzejowska 74

42-500 Będzin

 • Osobiście – w Sekretariacie przy ul. ul. Modrzejowska 74

codziennie w godz. od 7.30 – 15.30

 • Za pośrednictwem:    ePUAP: /KPPSPBedzin/SkrytkaESP

 

 • Za pośrednictwem poczty elektronicznej:

na adres: kpbedzin@op.pl z zaznaczeniem

w tytule „Skarga”; lub „Wniosek”

Faksem na numer:   (32) 762 – 21 – 57

Ustnie do protokołu:

po wcześniejszym telefonicznym skontaktowaniu się z Sekcją Organizacyjno-Kadrową tel. (32) 294-45-55

WAŻNE!

Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

Skarga/wniosek powinien zawierać:

1.1    Imię i  nazwisko wnoszącego.

1.2.   Dokładny adres do korespondencji

Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

PETYCJE

Osoby i podmioty zainteresowane złożeniem petycji do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2014, poz. 1195), prosimy o zapoznanie się z informacją umieszczoną   poniżej i na  stronie BIP KW PSP pod adresem:

http://www.psp.bip.mswia.gov.pl/petycje

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. stanowi:

Art. 63. Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego

Od dnia 6 września 2015 r. sposób składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2014, poz. 1195).

Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy. Petycje to indywidualne lub zbiorowe propozycje odnoszące się do wszelkich spraw związanych z życiem publicznym.

Zgodnie z Art. 2 ust. 3. przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:

1.    Zmiany przepisów prawa.

2.    Podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję.

3.    Życia zbiorowego.

4.    Wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.

Przedmiot petycji musi dotyczyć spraw będących w zakresie zadań i kompetencji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie. W przypadku braku właściwości, Komenda Powiatowa  PSP będąca adresatem petycji przesyła
ją w terminie do 30 dni od dnia złożenia, do podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję. (Art. 6 ust. 1.)

Elementy składowe petycji reguluje Art. 4.

Petycja powinna zawierać:

1.    Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję: imię i nazwisko (petycja indywidualna), nazwa podmiotu  (petycja zbiorowa w imieniu organizacji, stowarzyszenia lub grupy osób).

2.    Dokładny adres do korespondencji: miejscowość, ulica, numer domu i lokalu, e-mail.

3.    Tytuł petycji.

4.    Wskazanie adresata petycji.

5.    Wskazanie przedmiotu petycji.

6.    Uzasadnienie (ewentualne załączniki w postaci dokumentów).

7.    Pod petycją musi być złożony podpis przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot oraz pod informacją o udostępnieniu danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podpis pod petycją składaną za pomocą środków komunikacji elektronicznej reguluje Art. 4 ust. 5. Ustawy.

Jeśli petycja nie spełnia wymogów, o których mowa w Art. 4 ust. 2 pkt. 1 lub 2. pozostawia się ją bez rozpatrzenia, co reguluje Art. 7. W zależności od charakteru braków formalnych petycji (np. pisemnego upoważnienia lub zgody) Komenda Powiatowa PSP zobowiązana jest do wezwania wnoszącego petycję do uzupełnienia braków w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji.

Termin rozpatrzenia petycji: bez zbędnej zwłoki, jednak nie później, niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Petycje można składać:

 • Listownie -  na adres:
 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie
 • ul. Modrzejowska 74
 • 42-500 Będzin
 • Osobiście – w Sekretariacie przy ul. ul. Modrzejowska 74

codziennie w godz. od 7.30 – 15.30

 • Za pośrednictwem:    ePUAP: /KPPSPBedzin/SkrytkaESP

 

 • Za pośrednictwem poczty elektronicznej:

na adres: kpbedzin@op.pl z zaznaczeniem

w tytule „Petycja”

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

W zakresie nieuregulowanym przez Ustawę o petycjach z 6 września 2015 r. stosowane są przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

 

W roku 2017 do KP PSP w Będzinie nie wpłynęła żadna petycja.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:159
Treść wprowadził(a): Mroźla Jarosław, 2018-07-06 12:01:14
Treść wytworzył(a): [brak danych], [brak danych]
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-05-11 16:01:54