Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

KP PSP BĘDZIN


Sprawowania finansowe

 

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

Wstęp do bilansu

Bilans rok 2018

Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2018r.

Rachunek zysków i strat 2018r.

Tabela 1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

Tabela 1.2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych

Tabela 1.3 Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Tabela 1.5 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych

Tabela 1.6 Wartość posiadanych papierów wartościowych

Tabela 1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności

Tabela 1.8 Dane o stanie rezerw

Tabela 1.9 Zobowiązania według okresów wymagalności

Tabela 1.10 Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego

Tabela 1.11 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Tabela 1.12 Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych

Tabela 1.13 Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Tabela 1.14 Otrzymane gwarancje i poręczenia

Tabela 1.15 Wypłacone świadczenia pracownicze

Tabela 2.1 Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Tabela 2.2 Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie

Tabela 2.3 Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:246
Treść wprowadził(a): Mroźla Jarosław, 2019-05-17 10:33:08
Treść wytworzył(a): [brak danych], [brak danych]
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2019-05-17 10:30:51