KP PSP w BĘDZINIE

Sprawowania finansowe

 

Sprawozdanie finansowe za rok 2019

Wprowadzenie

Bilans za 2019 rok

Fundusz Aktywny 2019 rok

Tabela 1.3 Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Tabela 1.5 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środkow trwałych

Tabela 1.6 Wartość posiadanych papierów wartościowych

Tabela 1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności

Tabela 1.8 Dane o stanie rezerw

Tabela 1.9 Zobowiązania według okresów wymagalności

Tabela 1.10 Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego

Tabela 1.11 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Tabela 1.12 Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych

Tabela 1.13 Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Tabela 1.14 Otrzymane gwarancje i poręczenia

Tabela 1.15 Wypłacone świadczenia pracownicze

Tabela 2.1 Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Tabela 2.2 Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie

Tabela 2.3 Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystapiły incydentalnie

Rachunek zysków i strat

Załącznik nr 2 - oświadczenie

Załącznik nr 7 - należności z tytułu dostaw

Załącznik nr 8 - należności od budżetów

Załącznik nr 9 - należności z tytułu ubezpieczeń

Załącznik nr 10 - pozostałe należności

Załącznik nr 11 - rozliczenie należności

Załącznik nr 12 - informacja o środkach

Załącznik nr 13 - zobowiązania

Załącznik nr 14 - zobowiązania wobec budżetów

Załącznik nr 15 - zobowiązania z tytułu ubezpieczeń

Załącznik nr 16 - zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

Załącznik nr 17 - pozostałe zobowiązania

Załącznik nr 18 - rozliczenie zobowiązan

Załącznik nr 20 - stan zatrudnienia

 

 

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

Wstęp do bilansu

Bilans rok 2018

Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2018r.

Rachunek zysków i strat 2018r.

Tabela 1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

Tabela 1.2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych

Tabela 1.3 Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Tabela 1.5 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych

Tabela 1.6 Wartość posiadanych papierów wartościowych

Tabela 1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności

Tabela 1.8 Dane o stanie rezerw

Tabela 1.9 Zobowiązania według okresów wymagalności

Tabela 1.10 Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego

Tabela 1.11 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Tabela 1.12 Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych

Tabela 1.13 Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Tabela 1.14 Otrzymane gwarancje i poręczenia

Tabela 1.15 Wypłacone świadczenia pracownicze

Tabela 2.1 Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Tabela 2.2 Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie

Tabela 2.3 Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie