KP PSP w BĘDZINIE

Deklaracja dostępności

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bip.czersk.pl.

 

Daty publikacji i aktualizacji:

Data publikacji strony internetowej: 01.01.2013r.

Data ostatniej istotnej aktualizacj: 14.05.2020r.

 

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest zgodna / częściowo zgodna / niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • brak metodyk do linków wewnętrznych
  • brak metryk i opisów do linków zewnętrznych
  • brak metryk dokumentów do pobrania
  • brak informacji o dostępie do tłumaczenia migowego
  • brak jednolitej i prawidłowej czcionki w artykułach
  • brak informacji o dostępie do tłumacza migowego


Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej:

Oświadczenie sporządzono dnia: 14.05.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny wewnętrznej.


Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jacek Apostolski, japostolski@bedzin.kppsp.gov.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 294 45 41, 32 294 45 42, 32 294 45 43. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
 

Informacje na temat procedury:

Zgodnie z art. 18 ustawy o dostępności cyfrowej „Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można również zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich”.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

 

Dostępność architektoniczna:

Otoczenie i wejście do budynku

Do budynków Komendy Powiatowej PSP w Będzinie możliwy jest dojazd bezpośrednio z ulicy Modrzejowskiej. Przed budynkiem znajduje się parking dla pracowników i interesantów.
Przy bramie wjazdowej znajduje się domofon. Wejście do budynku bezpośrednio z placu wewnętrznego. Za drzwiami znajduje się hol z klatką schodową prowadzącą na I piętro obiektu, gdzie znajdują się pomieszczenia biurowe.

Toalety

Brak udogodnień.

Brak toalety z przewijakiem.

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo

Brak udogodnień.

Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących

Brak udogodnień.

Wchodzenie z psem przewodnikiem

Jest dozwolone.

Udogodnienia dla osób starszych

Brak udogodnień.

Udogodnienia dla rodzin z małymi dziećmi

Brak udogodnień.

Do końca 2020 roku strona internetowa Biuletyn Informacji Publicznej zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych.