Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

KP PSP BĘDZIN


Sekcja Finansów 

 

 

Główny Księgowy

st.str. Marzena Pietrzykowska

telefon: (32) 294 – 45 – 56

fax: (32) 294 – 45 – 46

email: komenda@bedzin.kppsp.gov.pl

 

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

 

Starszy Technik

mgr Katarzyna Bracik

telefon: (32) 267 – 45 – 56

fax: (32) 762 – 21 – 57

email: komenda@bedzin.kppsp.gov.pl

 

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

 

Do zadań Sekcji Finansów należy w szczególności:

 • sprawowanie kontroli nad gospodarką finansową;
 • prowadzenie rachunkowości komendy;
 • prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej zwłaszcza na:
  • wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji komendy;
  • zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez komendę;
  • przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych;
  • zapewnieniu terminowego ściągania należności;
  • dokonywanie kontroli dokumentów stanowiących podstawę wydatkowania środków finansowych;
  • wydatkowanie środków w wysokości i terminach wynikających z zaciągniętych zobowiązań;
 • realizowanie zadań związanych z wykorzystaniem środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji komendy zgodnie z planem finansowym;
 • prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych);
 • prowadzenie kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych;
 • opracowywanie i bieżąca aktualizacja uregulowań wewnętrznych komendy dotyczących prowadzenia zagadnień finansowych;
 • opracowywanie budżetu komendy w zakresie wydatków i dochodów;
 • sporządzanie rocznych i okresowych planów finansowych;
 • przygotowanie wniosków do starosty powiatu w sprawie przesunięć środków między paragrafami wydatków;
 • sporządzanie sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;
 • naliczanie i rozliczanie uposażeń, wynagrodzeń oraz pozostałych należności pracowników oraz prowadzenie dokumentacji płacowej;
 • realizowanie rozliczeń z Urzędem Skarbowym oraz z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych wynikających z funkcji płatnika, sporządzanie dokumentacji rozliczeniowej i zgłoszeniowej wymaganej przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych;
 • sprawowanie ogólnego nadzoru nad całokształtem prac inwentaryzacyjnych;
 • udział w procesie rozliczania dotacji przekazywanej przez MSWiA dla jednostek OSP oraz dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej i włączonych do KSRG;
 • opiniowanie rejestrów ryzyka w zakresie finansów w Komendzie z obszaru kontroli zarządczej;
 • organizowanie przyjmowania, obiegu, archiwizowania i kontroli dokumentacji finansowej;
 • kontrolowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez poszczególne komórki organizacyjne.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:3597
Treść wprowadził(a): Mroźla Jarosław, 2019-02-19 19:21:38
Treść wytworzył(a): Jarosław Mroźla, 2013-01-01 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-09-17 23:53:52